Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PakketMail met betrekking tot haar Producten en Diensten. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een Product en/of Dienst afneemt van en/of een overeenkomst aangaat met PakketMail.

 

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van PakketMail.

Data: alle gegevens die de Wederpartij aan PakketMail ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst, waaronder persoonsgegevens van de klanten van de Wederpartij.

Dienst: de diensten die PakketMail in het kader van een overeenkomst levert aan de Wederpartij.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing.

PakketMail: de besloten vennootschap PakketMail B.V., gevestigd te Landsmeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65436377.

Product: de producten die PakketMail in het kader van een overeenkomst levert aan de Wederpartij.

Website: de websites van PakketMail, waaronder www.pakketmail.com, www.pakketmail.nl en mijn.pakketmail.nl, en overige sociale netwerken waarop PakketMail een profiel heeft, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn.

Wederpartij: iedere partij met wie PakketMail (potentieel) een overeenkomst sluit, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders, bestellingen en overeenkomsten tussen PakketMail en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Het accepteren van een aanbieding c.q. offerte van en/of het aangaan van een overeenkomst met PakketMail houdt in dat een Wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van het Product en/of de Dienst houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van het Product en/of de Dienst zonder aanvaarding is niet toegestaan.

3.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PakketMail bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PakketMail ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5 Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de Wederpartij.

3.6 PakketMail behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds op de Website te raadplegen zijn dan wel op verzoek worden toegezonden. In een dergelijk geval zal PakketMail de Wederpartij hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien de Wederpartij het gebruik van het Product en/of Dienst voortzet na wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, wordt zij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

 

4. Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van PakketMail zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. PakketMail is gerechtigd aanbiedingen en offertes te wijzigen, behoudens het bepaalde in artikel 5.1.

4.2 PakketMail is niet gebonden aan haar aanbiedingen en offertes, indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in de aanbiedingen en offertes, mailings en/of op de Website.

 

5. Prijzen en betaling

5.1 Verkoop en levering van de Producten en/of Diensten geschiedt tegen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Deze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven en andere kosten van PakketMail en/of door PakketMail ingeschakelde derden.

5.2 De in artikel 5.1 bedoelde prijzen zijn in Euros’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

5.3 Toeslagen van de door PakketMail ingeschakelde derden worden achteraf doorberekend aan de Wederpartij.

5.4 Indien de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt uitgebreid of gewijzigd, of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dit leiden tot meerkosten. PakketMail zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze meerkosten. PakketMail zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen, nadat de Wederpartij daarmee akkoord is gegaan. Dit lijdt slechts uitzondering, indien er sprake is van een noodgeval.

5.5 PakketMail is gerechtigd de met de Wederpartij overeengekomen prijzen met ingang van een nieuwe (betaal)periode te wijzigen. PakketMail zal de Wederpartij ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding van deze prijswijziging schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de Wederpartij deze prijswijziging niet wenst te accepteren, dan heeft de Wederpartij de mogelijkheid tot de datum van de inwerkingtreding van de prijswijziging de overeenkomst met PakketMail op te zeggen. Gebruik van het Product en/of de Dienst na de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging geldt als acceptatie van de prijswijziging.

5.6 Betaling dient te geschieden via overboeking binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur van PakketMail, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze termijn, dan zal PakketMail de Wederpartij een herinnering sturen, waarin de Wederpartij opnieuw eenzelfde termijn voor betaling wordt geboden.

5.7 Indien de Wederpartij na deze herinnering alsnog met enige betaling in gebreke blijft, is de Wederpartij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PakketMail gerechtigd de door haar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de Wederpartij in rekening te brengen. PakketMail is in dat geval ook gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

 

6. Levering en uitvoering

6.1 PakketMail zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 PakketMail is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst, indien de Wederpartij de door PakketMail verlangde Data en overige informatie, in de vorm en op de wijze zoals door PakketMail gewenst, heeft verstrekt.

6.3 PakketMail heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Wederpartij, derden in te schakelen, goederen en diensten van derden af te nemen, en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door PakketMail opgegeven levertijden en termijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.5 De Wederpartij is verplicht de geleverde Producten en/of Diensten in ontvangst te nemen. Blijft de Wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor voor PakketMail ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

6.6 Vanaf het moment van de levering bij de Wederpartij zijn de Producten en/of Diensten voor risico van de Wederpartij en komt voor haar rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de Producten en/of Diensten voor haar en/of derden mocht ontstaan.

6.7 De eigendom van alle geleverde Producten gaat pas over op de Wederpartij, indien de Wederpartij al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst met PakketMail verschuldigd is, heeft voldaan.

 

7. Verplichtingen Wederpartij

7.1 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle Data en andere informatie waarvan PakketMail aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PakketMail ter beschikking worden gesteld.

7.2 Indien de Wederpartij Data en/of andere informatie aan PakketMail ter beschikking stelt, dienen deze te voldoen aan de door PakketMail voorgeschreven specificaties.

7.3 De Wederpartij is gehouden PakketMail onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4 In het geval van een wijziging in de contactgegevens van de Wederpartij, waaronder het adres, het factuuradres en het e-mailadres van de Wederpartij, dient de Wederpartij zo tijdig mogelijk deze wijziging schriftelijk aan PakketMail mede te delen.

7.5 De Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan PakketMail welke redelijkerwijs van haar verwacht kan worden bij c.q. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de Wederpartij niet hieraan of aan haar andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet, dan zijn alle kosten die PakketMail tengevolge hiervan heeft moeten maken voor rekening van de Wederpartij.

 

8. Beschikbaarheid en onderhoud van Dienst en Website

8.1 PakketMail is verantwoordelijk voor de informatie die zij via haar Dienst, de Website of anderszins verschaft. PakketMail streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan PakketMail niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de via de Dienst, de Website of anderszins gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

8.2 PakketMail spant zich in voor een goede levering en beschikbaarheid van haar Dienst en Website. PakketMail streeft naar een goedwerkend systeem en faciliteiten voor haar Dienst en Website, die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

8.3 PakketMail garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Dienst en Website kan worden gemaakt of dat de Dienst en Website voortdurend beschikbaar en/of toegankelijk zijn, nu de Dienst en Website naar hun aard niet (volledig) vrij van storingen zijn. PakketMail doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

8.4 PakketMail onderhoudt de Dienst en Website actief. Onderhoud wordt indien mogelijk vooraf aangekondigd. Indien onderhoud van de Dienst en/of Website naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid ervan, zal PakketMail deze werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren op een moment dat het gebruik van de Dienst en/of Website relatief laag is. Onderhoud van de Dienst en/of Website in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

8.5 PakketMail ontwikkelt de Dienst en/of Website actief. Feedback en suggesties hiertoe van de Wederpartij zijn te allen tijde welkom, maar het is aan PakketMail om te beslissen welke aanpassingen zij wel of niet doorvoert. In het geval van aanpassingen die de werking van de Dienst en/of Website ingrijpend veranderen, zal PakketMail ten minste dertig (30) dagen van tevoren melden aan de Wederpartij welke aanpassingen zij voornemens is door te voeren.

 

9. Gebruik van de Dienst en Website

9.1 De Wederpartij staat er te allen tijde voor in dat zij en de door haar geautoriseerde gebruikers bevoegd zijn van de Dienst en/of Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

9.2 De Wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst en de Website en voor de juistheid van de door haar en de door haar geautoriseerde gebruikers verstrekte Data en andere informatie. De Wederpartij staat er tevens voor in dat zij en de door haar geautoriseerde gebruikers volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van deze Data en/of andere informatie via de Dienst en/of Website.

9.3 Door het via de Dienst en/of Website ter beschikking (laten) stellen van Data, al dan niet via de door de Wederpartij geautoriseerde gebruikers, stemt de Wederpartij ermee in dat PakketMail deze Data in het kader van de overeenkomst verstrekt aan de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. Tevens stemt de Wederpartij ermee in dat PakketMail deze Data in geanonimiseerde vorm aan derden ter beschikking mag stellen.

9.4 De Wederpartij stemt ermee in dat de Dienst en/of Website alleen voor doeleinden wordt gebruikt die zijn toegestaan op grond van de Algemene Voorwaarden, een overeenkomst met PakketMail en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

9.5 In het geval dat PakketMail wetenschap heeft van een mogelijke schending van deze Algemene Voorwaarden, een overeenkomst van de Wederpartij met PakketMail en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt PakketMail zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de Wederpartij en/of de door haar geautoriseerde gebruiker te verhalen.

 

10. Inloggegevens

10.1 In het geval de Wederpartij voor het gebruik van de Dienst en/of Website inloggegevens, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord, van PakketMail heeft ontvangen, geldt het volgende:

(a) De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en voor enig misbruik dat met de inloggegevens wordt gemaakt van de Dienst en/of Website.

(b) Rechtshandelingen verricht met gebruikmaking van de inloggegevens binden de Wederpartij.

(c) De inloggegevens dienen door de Wederpartij strikt vertrouwelijk te worden behandeld en de Wederpartij zal deze enkel gebruiken en ter beschikking stellen aan personen indien en voor zover strikt noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Dienst en/of Website.

(d) Indien de Wederpartij vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens, dan zal de Wederpartij hiervan direct melding doen bij PakketMail. PakketMail zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

(e) Inloggegevens zijn niet overdraagbaar.

 

11. Beveiliging van Dienst en/of Website

11.1 PakketMail heeft de Dienst en Website, en de systemen en faciliteiten die zij gebruikt om de Dienst en Website aan te bieden beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van de ingevoerde Data. De door PakketMail gehanteerde beveiligingsvoorzieningen voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Data enerzijds en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten anderzijds niet onredelijk is.

11.2 De Wederpartij is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van de ingevoerde Data volledig uit te sluiten. PakketMail aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Wederpartij indien ondanks de genomen beveiligingsvoorzieningen, Data van de Wederpartij alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van PakketMail.

 

12. Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding

12.1 De Wederpartij heeft op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, verplichtingen tegenover haar klanten en eventuele andere derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van de betreffende klanten en derden. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Wederpartij. Partijen erkennen en komen overeen dat PakketMail ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met de Wederpartij, bewerker is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

12.2 PakketMail zal, voor zover dit technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door de Wederpartij na te komen verplichtingen, zoals bedoeld in 12.1.

12.3 Behoudens het in de laatste volzin van dit artikel bepaalde, hebben alleen die derden die door PakketMail zijn geautoriseerd om Data te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de Data van de Wederpartij. PakketMail ziet erop toe dat deze sub-bewerker(s) voldoende waarborgen bied(t)(en) ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichtingen verwerkingen. Voor het overige zal PakketMail de Data van de Wederpartij niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van PakketMail in het belang van de Wederpartij is.

12.4 PakketMail is wel gerechtigd om de Data in geanonimiseerde vorm, d.w.z. gegevens die niet herleidbaar zijn tot de betreffende personen, aan derden te verstrekken. PakketMail is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door of als gevolg van het niet of niet volledig onherleidbaar zijn van de Data en/of het gebruik van deze Data in geanonimiseerde vorm door derden.

12.5 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst met de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, de Website van PakketMail en alle in het kader van de overeenkomst door PakketMail ter beschikking gestelde faciliteiten en gegevens, waaronder maar niet beperkt tot geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, gedrukte en elektronische teksten, databestanden, html-codes, websites, software, logo’s, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PakketMail of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PakketMail of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Dienst, de Website en de ter beschikking gestelde faciliteiten en gegevens, en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de Intellectuele Eigendomsrechten of enige andere rechten van PakketMail of de betreffende rechthebbende.

13.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of enig andere Intellectuele Eigendomsrecht uit (software)materiaal van PakketMail te verwijderen of te wijzigen.

13.4 Ingeval van enige inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van PakketMail en/of derden, behoudt PakketMail zich het recht voor om alle hierdoor door PakketMail en/of derden geleden schade volledig op de Wederpartij te verhalen.

 

14. Overmacht

14.1 PakketMail is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien PakketMail daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop PakketMail geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PakketMail niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden van dergelijke oorzaken zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, overheidsmaatregelen en het tekortschieten van door PakketMail ingeschakelde derden en andere derden in de nakoming van hun verplichtingen jegens PakketMail.

 

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Alle aansprakelijkheid van PakketMail voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door PakketMail uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat PakketMail tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

15.2 PakketMail is ook niet aansprakelijk voor schade die een direct of indirect gevolg is van:

(a) het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van het Product, de Dienst, de Website en/of de inhoud daarvan;

(b) het gebruik van een Product en/of Dienst, waaraan door de Wederpartij of een derde wijzigingen zijn aangebracht;

(c) (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze in het kader van de overeenkomst door PakketMail worden ingeschakeld en/of kunnen worden aangeboden;

(d) een gebeurtenis, die buiten de macht van PakketMail ligt en aldus niet voor haar rekening komt, zoals bedoeld in artikel 14;

(e) enig handelen of nalaten van de Wederpartij, diens ondergeschikten dan wel andere derden die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld;

(f) door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige Data en/of andere informatie; en

(g) het onjuist, onzorgvuldig, niet volgens instructie van PakketMail of voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd gebruiken van de Producten, Diensten en/of Website.

15.3 De Dienst en Website kunnen links bevatten naar websites en/of servers die niet beheerd worden door PakketMail of waarvoor PakketMail niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. PakketMail is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. PakketMail biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de Wederpartij en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Deze websites en/of servers, waarmee verbinding wordt gemaakt via de Dienst en Website, kunnen voorwaarden of bepalingen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

15.4 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluitingen van aansprakelijkheid niet in stand kunnen blijven geldt dat de hoogte van de door PakketMail verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag van de door de verzekeraar van PakketMail gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan geldt dat de hoogte van de door PakketMail verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de nettowaarde van de laatste factuur die door de Wederpartij is voldaan, voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

15.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van PakketMail.

15.6 De Wederpartij vrijwaart PakketMail dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden en/of de met PakketMail gesloten overeenkomsten, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit de met PakketMail gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die PakketMail in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

15.7 Indien PakketMail uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PakketMail zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PakketMail, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

 

16. Uitsluiting garanties

16.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de Producten, Diensten en Website, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

16.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die de Wederpartij verkregen heeft van PakketMail in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, evenzeer geen garantie in.

 

17. Duur, opschorting en beëindiging overeenkomst

17.1 De overeenkomst tussen partijen gaat in op de door partijen overeengekomen datum en loopt voor de door partijen overeengekomen duur.

17.2 Indien de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde periode, wordt na afloop van de tussen partijen overeengekomen periode de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde overeengekomen periode. Partijen zijn steeds gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van deze periode op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

17.3 PakketMail is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst PakketMail omstandigheden ter kennis zijn gekomen die PakketMail goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

17.4 Een partij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de andere partij jegens haar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij, nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden te voldoen. Indien zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan haar verplichtingen onder de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden kan c.q. wenst te voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

17.5 Een partij is voorts gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

(a) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;

(b) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(c) aan de andere partij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; of

(d) de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

17.6 Indien PakketMail op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen van de Wederpartij geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

17.7 Indien één der partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in artikel 14, gedurende een periode van twee (2) maanden haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding voor de andere partij ontstaat.

17.8 Beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, dient schriftelijk te gebeuren.

 

18. Overige bepalingen

18.1 Het is PakketMail toegestaan haar rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde, die de betreffende dienstverlening van haar overneemt. Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PakketMail.

18.2 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

18.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is tevens aan deze eis voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het e-mailbericht daadwerkelijk is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

18.4 De versie van communicatie zoals opgeslagen door PakketMail wordt geacht juist te zijn, tenzij de Wederpartij tegenbewijs dienaangaande levert.

18.5 Indien een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal PakketMail, al dan niet in overleg met de Wederpartij, het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

18.6 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

18.7 De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid en vrijwaring, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik van Data en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen PakketMail en de Wederpartij.

18.8 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, offertes, orders, abonnementen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen, nadat is gebleken dat deze geschillen niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden beslecht, bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PakketMail gevestigd is.

 

© PakketMail B.V., mei 2018-2020